پرداخت آنلاین برای تمام فاکتورها

مبلغ نهایی جهت پرداخت
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .